Levitra Generyczna Oryginalna Viagra Propecia 1mg Propecia Skutki Uboczne Lovegra Xenical Xenical Bez Recepty Xenical Sprzedam Lipitor Cena Lipitor 10mg Viagra Pfizer Online Виагра Таблетки(Viagra®) Виагра Таблетки Аналоги Original Viagra 100mg Виагра Pfizer Цена Generic Viagra Online 100mg Cialis Generic
kamagra jelly kamagra oral jelly cialis o viagra viagra bestellen viagra generika viagra schweiz levitra schweiz levitra compendium levitra 20mg preis schweiz kamagra gel kamagra flashback kamagra pris kamagra kopen kamagra bestellen kamagra pillen viagra kopen viagra online viagra prijs viagra kaufen viagra generika
Netlogic - เรียน CCNA - เรียน CCNA อย่างละเอียด - ตอนที่ 1 OSI Model 7 Layer Introduction

บทความตอนที่  1 OSI Model 7 Layer

สิ่งหนึ่งที่เป็นพื้นฐานที่ควรรู้เมื่อเริ่มต้นศึกษาเกี่ยวกับระบบเครือข่ายหรือสอบ Certificated CCNA ของ Cisco ก็คือ OSI Model ก่อนที่จะลงในรายละเอียดว่า OSI Model มีการทำงานอย่างไร เราควรรู้วัตถุประสงค์ของ Model ดังกล่าวเสียก่อนว่า ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่ออะไร

ก่อนหน้าที่จะมีมาตราฐานดังกล่าว ผู้ผลิตมักจะผลิตสินค้าและบริการตามมาตราฐานของตนเอง (Proprietary) ส่งผลให้ เมื่อผู้ใช้งานต้องการขยายหรือเพิ่มเติมเครื่องลูกข่ายทำได้ยาก เพราะจะก่อให้เกิดการไม่เข้ากันของอุปกรณ์ที่มาจากคนละผู้ผลิต (Non-Compatible) ดังนั้น องค์กรกลาง เช่น ISO (International Organization for Standardization) จีงพัฒนา Model ดังกล่าวขึ้น เพื่อให้เป็นมาตราฐานกลางในการผลิตสินค้าและบริการ

แต่สิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ดูแลระบบ ที่ได้รับจาก OSI Model ดังกล่าวก็คือ การนำเอา Model ดังกล่าวมาใช้การแก้ไขปัญหาทางด้านระบบเครือข่ายหรือ Application ต่าง เพราะภายใน Model ดังกล่าวมีการแบ่งแยกหน้าที่ในแต่ Layer อย่างชัดเจน ดังนั้นเราจึงสามารถเอาข้อมูลในแต่ละ Layer มาใช้แก้ไขปัญหาต่าง ในระบบได้เป็นอย่างดี

OSI Model 7 Layer เป็น Model ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาทีหลัง โดยก่อนหน้านี้มี Model ในลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นก่อน แต่ใช้เชิงทางการทหารมากกว่าในเชิงพาณิชย์ โดย Model ดังกล่าวคือ TCP/IP Model ดังนั้นในการศึกษา OSI Model 7 Layer นั้น เรามักจะศึกษาควบคู่ไปกับ TCP/IP Model ไปพร้อม กัน

ในวันพรุ่งนี้ เราจะมาอธิบายต่อในเรื่องของการนำเอา OSI Model 7 Layer มาใช้ในการแก้ไขปัญหา (Troubleshooting) ต่าง ว่ามีรูปแบบในการนำมาแก้ไขปัญหาอย่างไร

++ Real Skills, Real Solutions @ Netlogic Training Center ++

 

บริษัท Netlogic Training Center จำกัด (C.Kiatjindaratana)

** รายละเอียดข้างต้นเหมาะสำหรับผุ้ที่ต้องการสอบ CCNA หรือผุ้ทีต้องการข้อมุลทั่วไป **

xxx