บริษัท เน็ทลอจิก เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จํากัด

ได้ถูกก่อตั้งขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการในการเสริมสร้าง พัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถทางด้าน ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อยกระดับมาตรฐานความรู้ ความสามารถของบุคลากรด้านไอทีทั้ง ภาคองค์กรธุรกิจ, บริษัท หรือ หน่วยงานภาครัฐ และ สถานศึกษา ให้สามารถนำเอาความรู้ที่ได้นั้นนำไปประยุกต์ ใช้งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ในสายงานที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อเป็นการต่อยอดในการสอบใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ (Certificate) ของ ค่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทีเช่น
Cisco Certificate, Microsoft Certificate, VMWare Certificate เป็นต้น

โดยทีมงานที่มีประสบการณ์การทำงานในสายงานด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ซึ่งผ่านการรับรองประกาศนียบัตรวิชาชีพโดยตรงของแต่ละหลักสูตร (Certified) โดยเฉพาะ