Levitra Generyczna Oryginalna Viagra Propecia 1mg Propecia Skutki Uboczne Lovegra Xenical Xenical Bez Recepty Xenical Sprzedam Lipitor Cena Lipitor 10mg Viagra Pfizer Online Виагра Таблетки(Viagra®) Виагра Таблетки Аналоги Original Viagra 100mg Виагра Pfizer Цена Generic Viagra Online 100mg Cialis Generic
Netlogic - ตารางการอบรม
หลักสูตรฝึกอบรม ประจำปี 2561
มิถุนายน
รหัสวิชา หลักสูตรอบรม ระยะเวลา รอบวันธรรมดา รอบวันเสาร์-อาทิตย์ ผู้เรียนต่อวิชา (5 คน) ลงทะเบียน
 VMWare  VMWare Basic  5 วัน  18 - 22      ลงทะเบียน
             
กรกฏาคม
รหัสวิชา หลักสูตรอบรม ระยะเวลา รอบวันธรรมดา รอบวันเสาร์-อาทิตย์ ผู้เรียนต่อวิชา (5 คน) ลงทะเบียน
Cisco Associated CCNA Data Center (DCICN+DCICT) 5 วัน 2-6   เต็ม ลงทะเบียน
             
  เปิดให้จองวิชาใด ๆ ที่ลูกค้าต้องการได้ 5 วัน 9 - 13      
             
VMWare VMWare Advance 5 วัน 16 - 20   มีผู้ลงเรียนแล้ว 3 ท่าน ลงทะเบียน
             
   เปิดให้จองวิชาใด ๆ ที่ลูกค้าต้องการได้ 5 วัน  23 - 27     ลงทะเบียน
             
Fortinet Fortinet Firewall Administrator Basic 3 วัน 31 - 2   มีผู้ลงเรียนแล้ว 2 ท่าน   ลงทะเบียน
             
สิงหาคม
รหัสวิชา หลักสูตรอบรม ระยะเวลา รอบวันธรรมดา รอบวันเสาร์-อาทิตย์  ผู้เรียนต่อวิชา (5 คน) ลงทะเบียน
Cisco Associated CCNA Routing & Switching 5 วัน    3-4, 11, 17-18   ลงทะเบียน
             
Fortinet Fortinet Firewall Administrator Basic 3 วัน 6 - 8   มีผู้ลงเรียนแล้ว 1 ท่าน   ลงทะเบียน
             
Cisco Special MPLS Fundamentals 5 วัน 20 - 24   มีผู้ลงเรียนแล้ว 3 ท่าน   ลงทะเบียน
             
Cisco Associated CCNA Data Center (DCICN+DCICT) 5 วัน 27 - 31   เต็ม ลงทะเบียน
             
กันยายน
รหัสวิชา หลักสูตรอบรม ระยะเวลา รอบวันธรรมดา รอบวันเสาร์-อาทิตย์  ผู้เรียนต่อวิชา (5 คน) ลงทะเบียน
  Unavailable  5 วัน 3 - 7      
             
  Unavailable 5 วัน  10 - 14      
             
Cisco Special MPLS Fundamentals 5 วัน 17 - 21   มีผู้ลงเรียนแล้ว 3 ท่าน    ลงทะเบียน
             
Cisco Associated  CCDA  5 วัน 24 - 28   มีผู้ลงเรียนแล้ว 2 ท่าน   ลงทะเบียน
ตุลาคม
รหัสวิชา หลักสูตรอบรม ระยะเวลา รอบวันธรรมดา รอบวันเสาร์-อาทิตย์  ผู้เรียนต่อวิชา (5 คน) ลงทะเบียน
  Unavailable 5 วัน  1 - 5      
             
Cisco Special MPLS Fundamentals 5 วัน  8 - 12   มีผู้ลงเรียนแล้ว 3 ท่าน      ลงทะเบียน
             
Fortinet Fortinet Basic 3 วัน  15 - 17    เต็ม   ลงทะเบียน
             
  Unavailable 5 วัน  22 - 26      
             
Cisco Associated CCNA Data Center (DCICN+DCICT) 5 วัน  29 - 2   มีผู้ลงเรียนแล้ว 1 ท่าน     ลงทะเบียน
พฤศจิกายน
รหัสวิชา หลักสูตรอบรม ระยะเวลา รอบวันธรรมดา รอบวันเสาร์-อาทิตย์   ผู้เรียนต่อวิชา (5 คน) ลงทะเบียน
VMWare  VMWare Basic   5 วัน  5 - 9   ลงทะเบียนแล้ว 3 ท่าน  ลงทะเบียน 
             
Cisco Associated  CCNA Routing & Switching   5 วัน  12 - 16 17-18, 24-25, 1 ลงทะเบียนแล้ว 2 ท่าน   
             
  Unavailable   5 วัน   19 - 23      
             
  Unavailable   5 วัน  26 - 30      
ธันวาคม
รหัสวิชา หลักสูตรอบรม ระยะเวลา รอบวันธรรมดา รอบวันเสาร์-อาทิตย์   ผู้เรียนต่อวิชา (5 คน) ลงทะเบียน
   Unavailable     5 วัน   3 - 7      
             
   Unavailable      5 วัน  10 - 14      
             
   Unavailable     5 วัน    17 - 21      
             
       5 วัน  24 - 28