บทความตอนที 2 OSI model 7 Layer - การนำเอา OSI Model 7 Layer มาใช้ในการ Troubleshooting

เมื่อครั้งที่แล้ว เราได้เกริ่นถึงที่มาของ  Model ดังกล่าวว่ามาจากอะไร วันนี้เราจะมาจะอธิบายถึงการนำเอา Model ไปใช้ในการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขปัญหาในระดับ Network แต่ก่อนหน้าที่จะดูวิธีการนำเอา Model นี้ไปแก้ไขปัญหา เรามาทำการพิจารณา Layer ต่าง ๆ ใน OSI Model ก่อน ว่าประกอบด้วย Layer อะไรบ้าง

 

osi 7 layer Details

ใน Model ดังกล่าวจะประกอบด้วย Layer ทั้งสิ้น 7 Layer โดยจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่คือ Media Layer และ Host Layer

ทั้งนี้การนำเอา   Model ดังกล่าวไปใช้ในการแก้ไขปัญหาสามารถทำได้ 3 วิธีดังต่อไปนี้

                1.) การใช้ OSI Model มาแก้ไขปัญหาแบบ Top down

                วิธีการแก้ไขปัญหาแบบนี้จะพิจารณาจาก Layer ที่อยู่บนสุดของ  Model ซึ่งในกรณีนี้คือ Layer 7 หรือ Application Layer โดยการพิจารณาจาก Application ที่ user มีการใช้งานเป็นหลักเช่น user A แจ้งมาทาง IT support ว่าไม่สามารถใช้งาน Internet ได้ หากเราทำการแก้ไขปัญหาโดยใช้วิธี Top Down ผู้แก้ไขปัญหาอาจจะพิจารณาจาก Application ที่ user นั้นใช้งานอยู่เช่น  Google Chrome, Internet Explorer หรือ Firefox ว่าสามารถใช้งานได้หรือไม่ มีการตั้งค่าใด ๆ ผิดจากปกติหรือไม่เป็น ถ้าหากว่าผู้แก้ไขปัญหาพิจารณาแล้วว่า Application ดังกล่าวไม่เสียหาย ก็จะทำการตรวจในระดับ Layer ที่ต่ำลงมาเรื่อย ๆ เป็นต้น

                2.) การใช้ OSI Model 7 Layer มาแก้ไขปัญหาแบบ Bottom Up

                วิธีการแก้ไขปัญหาแบบนี้จะพิจารณาจาก Layer ที่อยู่ต่ำสุดของ  Model ซึ่งในกรณีนี้คือ Layer 1 หรือ Physical Layer หากอ้างอิงจากตัวอย่างก่อนหน้านี้ ผู้แก้ไขปัญหาอาจจะพิจารณาจากสายสัญญาณที่เครื่องนั้น ๆ เชื่อมต่ออยู่ หรืออาจจะเป็นคลื่นวิทยุในกรณีที่เครื่องนั้นใช้งาน Wireless ก็ได้ เช่น อาจจะพิจารณาจากสายสัญญาณว่าชำรุดเสียหายหรือไม่ หรือในกรณีที่เป็นคลื่นวิทยุอาจจะพิจารณาจากความเข้มหรือความแรงของสัญญาณคลื่นวิทยุก็ได้ และถ้าหากว่าผู้แก้ไขปัญหาพิจารณาแล้วว่าสายสัญญาณไม่ชำรุดเสียหาย ก็จะทำการพิจารณาใน Layer ที่สูงขึ้นไป เป็นต้น

                3.) การใช้ OSI Model 7 Layer มาแก้ไขปัญหาแบบ Divide and Conquer

                วิธีการแก้ไขปัญหาแบบนี้จะพิจารณาโดยการแบ่ง Layer ออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่เป็น Network หรือ Media Layer และส่วนที่เป็น Application หรือ Host Layer หากอ้างอิงจากตัวอย่างก่อนหน้านี้ ผู้แก้ไขปัญหาอาจจะทำการทดสอบโดยการ test ping จากเครื่อง user ที่มีปัญหา ไปยังปลายทาง ๆ ใด ซึ่งถ้าหากว่าสามารถทดสอบการเชื่อมต่อโดยการ ping ได้สำเร็จ ก็แสดงว่า Layer ในระดับ Network (ระดับ Media Layer ตามภาพ) ไม่ได้มีปัญหาอะไร ปัญหาน่าจะมาจากงานในระดับ Application เป็นต้น

ในวันพรุ่งนี้ เราจะมาดุรายละเอียดในแต่ละ Layer ว่ามีหน้าที่สำคัญอะไร และ Protocol ต่าง ๆ ทำงานอยู่ในระดับใด ใน OSI Model ครับ

++ Real Skills, Real Solutions @ Netlogic Training Center ++

 

บริษัท Netlogic Training Center จำกัด   (C.Kiatjindaratana)

      ** รายละเอียดข้างต้นเหมาะสำหรับผุ้ที่ต้องการสอบ CCNA หรือผุ้ทีต้องการข้อมุลทั่วไป **